ریزه کاری ساخت و ساز

sinamori

کاربر تازه وارد
تازه وارد
بصورت کلی مراحل اجرای ساختمان شامل 2 مرحله کلی می شود. نخست تخریب ملک قدیمی ، کندن پی ، آرماتور بندی ، بتن ریزی ، اجرای اسکلت ساختمان و در نهایت ساخت دیوارهای که بصورت کلی به همه این مراحل سفت کاری گفته می شود.
اما بعد از اتمام این بخش مراحل جدید مثل کاشی کاری ، سنگ کاری ، گچ بری و نقاشی می باشد که بصورت کلی به آنها نازک کاری گفته می شود. پیمانکار نازک کاری می بایست با توجه به ویژگی و تخصص هر بخش از این مراحل ، کار را به متخصص بسپارد. در واقع نیروی مجرب را آماده کند و در نوع کار و زمان انجام بر روی آن نظارت داشته باشد.
 
بالا