راهنمایی برای نوشتن کد با تابع شرط و متغییر رشته

d349

کاربر تازه وارد
تازه وارد
با سلام و عرض ادب
تاریخ و ساعت را توسط تابعی از سرور ntb دریافت کرده و در 3 متغییر ساعت ، دقیقه ، و روز ذخیره کرده ایم
شرط برای ساعت و دقیقه درست اجرا می شود ولی برای روز ( ازنوعstring) اجرا نمی شه کد را توجه فرمایید
کد:
const char *day = daysOfTheWeek[timeClient.getDay()];
 int Hour = timeClient.getHours();
 int Minute= timeClient.getMinutes();
 
 //if ((Minute==CustomMinute) && (Hour==CustomHour)) //این کد درست اجرای می شود
 Customday=روز مورد نظر
 day=روز دریافت شده از سرور جهانی
 فرض براین که روز موردنظر و روز دریافتی از سرور جهانی یکسان باشند
 if (Customday==(day))////کد اجرا نمی شود
{
  Serial.println("ok");
  digitalWrite(4,HIGH);
  digitalWrite(5,LOW);
 }
فایل ضمیمه را ملاحظه فرمایید
با تشکر
 

پیوست ها

بالا