تمرین ++c

sorenats

کاربر تازه وارد
تازه وارد
با استفاده از مفهوم شیءگرایی و تعریف کلاسها برنامهای بنویسید که در آن با ایجاد دو کلاس room و home بتواند اندازة اتاقها و تعداد اتاقهای یک خانه را از ورودی دریافت نموده در خروجی مساحت و حجم هر اتاق و مساحت کل ساختمان را محاسبه نماید و نمایش دهد. همچنین با استفاده از این رابطه که یک کولر گازی 12000 میتواند سرمایش حجمی به اندازه 36 مترمکعب را تأمین کند مشخص کند که برای هر خانه به چند کولر گازی از این نوع نیاز است؟
 
بالا