آموزش html

  1. N

    آموزش جدول در html

    آموزش جدول در HTML جدول های HTML به نویسندگان وب اجازه می دهند تا داده هایی مانند متن، تصاویر، لینک ها، جدول های دیگر و غیره در ردیف ها و ستون ها تنظیم کنید. جدول های HTML با استفاده از برچسب <table> ایجاد می شوند که در آن برچسب <tr> برای ایجاد ردیف ها و برچسب <td> برای ایجاد داده های سلول ها...
بالا