گرفتن row ها به صورت تک به تک و auto increment کردن آنها در sqlite

deadmarshal

کاربر تازه وارد
سلام. من یک دیتابیس ساختم با این مشخصات: نام جدول: Words، نام فیلد اول: Esperanto، نام فیلد دوم: English
این کدی را که نوشتم الان کلمات داخل فیلد اول رو تو لیست باکس نشون میده. میخوام وقتی بر روی هر یک از کلمات کلیک شد، کلمه ی مربوط به اون از فیلد دوم در textbox ای که گذاشتم نمایش داده بشه. مثلا کلمه اول abako رو در لیست کلیک کردم توی تکست باکس بنویسه abacus و غیره. چندتا کلمه به صورت آزمایشی داخل دیتابیس نوشتم. یعنی میخوام وقتی روی row1 در فیلد اول کلیک شد، row1 از فیلد دوم نمایش داده بشه تو تکست باکس، و الی آخر تا 2000 تا کلمه دیگه مثلا. لطفا کمک کنید خیلی دنبال این گشتم. الان همه ی داده های دیتابیس را نشون میده تو تکست باکس!
کد:
#! /usr/bin/env python3
#GeologyDict by Ali M
import sqlite3 as sqlite
import tkinter as tk
from tkinter import Text
from tkinter import Entry
from tkinter import Scrollbar
from tkinter import ttk

#GUI Widgets


class EsperantoDict:
  def __init__(self, master):

    master.title("EsperantoDict")
    master.resizable(False, False)
    master.configure(background='#EAFFCD')

    self.style = ttk.Style()
    self.style.configure("TFrame", background='#EAFFCD')
    self.style.configure("TButton", background='#EAFFCD')
    self.style.configure("TLabel", background='#EAFFCD')

    self.frame_header = ttk.Frame(master, relief=tk.FLAT)
    self.frame_header.pack(side=tk.TOP, padx=5, pady=5)

    self.logo = tk.PhotoImage(file=r'C:\EsperantoDict\eo.png')
    self.small_logo = self.logo.subsample(10, 10)

    ttk.Label(self.frame_header, image=self.small_logo).grid(row=0, column=0, stick="ne", padx=5, pady=5, rowspan=2)
    ttk.Label(self.frame_header, text='EsperantoDict', font=('Arial', 18, 'bold')).grid(row=0, column=1)

    self.frame_content = ttk.Frame(master)
    self.frame_content.pack()

    self.entry_search = ttk.Entry(self.frame_content)
    self.entry_search.grid(row=0, column=0)
    self.entry_search.insert(tk.END, "Type to Search")
    self.entry_search.bind('<Button-1>', self.entry_delete)

    self.button_search = ttk.Button(self.frame_content, text="Search")
    self.aks = tk.PhotoImage(file=r'C:\EsperantoDict\search.png')
    self.small_aks = self.aks.subsample(3, 3)
    self.button_search.config(image=self.small_aks, compound=tk.LEFT)
    self.button_search.grid(row=0, column=1, columnspan=2)

    self.listbox = tk.Listbox(self.frame_content, height=28)
    self.listbox.grid(row=1, column=0)
    self.scrollbar = ttk.Scrollbar(self.frame_content, orient=tk.VERTICAL, command=self.listbox.yview)
    self.scrollbar.grid(row=1, column=1, sticky='ns')
    self.listbox.config(yscrollcommand=self.scrollbar.set)
    self.listbox.bind('<<ListboxSelect>>', self.enter_meaning)

    self.textbox = tk.Text(self.frame_content, width=60, height=27)
    self.textbox.grid(row=1, column=2)

  # SQLite
    self.db = sqlite.connect(r'C:\EsperantoDict\test.db')
    self.cur = self.db.cursor()
    self.cur.execute('SELECT Esperanto FROM Words')
    for row in self.cur:
      self.listbox.insert(tk.END, row)
  # SQLite

  def enter_meaning(self, tag):
    if self.listbox.curselection():
      results = self.cur.execute("SELECT English FROM Words")
      for row in results:
        self.textbox.insert(tk.END, row)
       

  def entry_delete(self, tag):
    self.entry_search.delete(0, tk.END)
    return None


def main():
  root = tk.Tk()
  esperantodict = EsperantoDict(root)
  root.mainloop()

if __name__ == '__main__': main()

#db tbl name: Words
##db first field name: Esperanto
##db second field name: English
دیتابیس هم در پیوست هست.
 

پیوست ها

 • 1.6 کیلوبایت بازدیدها: 0
بالا