کمک فوری - کرش شدن برنامه قبل از گرفتن دسترسی هنگام کپی دیتابیس

hackn82

کاربر تازه وارد
تازه وارد
سلام به همه اساتید گرامی .

من یه برنامه کتاب نوشتم که از دیتابیس خارجی استفاده کردم . و چون از API 26 استفاده کردم باید حتما واسه کپی دیتابیس دسترسی بگیره . الان مشکلم اینجاست که بار اول برنامه به محض اجرا کرش میشه ولی صفحه دسترسی همچنان موجوده و پس از تایید و اجرای برنامه دیگه مشکلی نیست و برنامه به درستی اجرا میشه . کد برنامه رو براتون میفرستم ممنون میشم کمکم کنید .

کد:
package farmani.com.essentialwordsforielts.mainPage;

import android.Manifest;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Build;
import android.os.Environment;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.design.widget.NavigationView;
import android.support.design.widget.TabLayout;
import android.support.v4.app.ActivityCompat;
import android.support.v4.content.ContextCompat;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.support.v7.app.AlertDialog;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;
import farmani.com.essentialwordsforielts.R;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

public static Context context;
DrawerLayout drawerLayout;
NavigationView navigationView;
ImageView hamburger;
SQLiteDatabase database;
String destPath;

public static ArrayList<Structure> list = new ArrayList<Structure>();
public static ArrayList<Structure> favorite = new ArrayList<Structure>();

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.navigation_activity_main);

  if(Build.VERSION.SDK_INT >= 23){


    if(ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this,
Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE) !=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED){

      ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this
          , new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
              ,Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE}
          , 1);

    }else if(ContextCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this,
Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE) !=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED){

      ActivityCompat.requestPermissions(MainActivity.this
          , new String[]{Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
              ,Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE}
          , 1);

    }else {

      Toast.makeText(MainActivity.this,"You grandet
earlier",Toast.LENGTH_LONG).show();

    }


  }

  try {
    destPath =
Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath() + "/ielts/";
    File file = new File(destPath);
    if (!file.exists()) {
      file.mkdirs();
      file.createNewFile();
      CopyDB(getBaseContext().getAssets().open("md_book.db"),
          new FileOutputStream(destPath + "/md_book.db"));
    }
  } catch (IOException e1) {
    e1.printStackTrace();
  }

  context = getApplicationContext();
  setTabOption();

  drawerLayout = findViewById(R.id.navigation_drawer);
  navigationView = findViewById(R.id.navigation_view);
  hamburger = findViewById(R.id.hamburger);
  hamburger.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
      drawerLayout.openDrawer(Gravity.START);
    }
  });
  navigationView.setNavigationItemSelectedListener(new
NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() {
    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {
      int id = item.getItemId();
      if (id == R.id.exit) {
        AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder(
            MainActivity.this);

        alertDialog.setTitle(R.string.exit);

        alertDialog.setMessage(R.string.exit_ask);
        alertDialog.setCancelable(false);

        alertDialog.setPositiveButton(R.string.yes,
            new DialogInterface.OnClickListener() {
              public void onClick(DialogInterface dialog, int
which) {
                finish();
              }
            });

        alertDialog.setNegativeButton(R.string.no,
            new DialogInterface.OnClickListener() {
              public void onClick(DialogInterface dialog, int
which) {

                dialog.cancel();
              }
            });

        alertDialog.show();
      }

      return true;
    }
  });

  selectList();
  selectFavorite();


}

@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[]
permissions, @NonNull int[] grantResults) {

  switch (requestCode) {
    case 1: {

      if (grantResults.length >= 2 && grantResults[0] ==
PackageManager.PERMISSION_GRANTED && grantResults[1] ==
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

        Toast.makeText(MainActivity.this, "Access granted",
Toast.LENGTH_LONG).show();

      }

    }
  }
}


@Override
public void onBackPressed() {
  if (drawerLayout.isDrawerOpen(Gravity.START)) {
    drawerLayout.closeDrawer(Gravity.START);
  } else {
    AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder(
        MainActivity.this);

    alertDialog.setTitle(R.string.exit);

    alertDialog.setMessage(R.string.exit_ask);
    alertDialog.setCancelable(false);

    alertDialog.setPositiveButton(R.string.yes,
        new DialogInterface.OnClickListener() {
          public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            finish();
          }
        });

    alertDialog.setNegativeButton(R.string.no,
        new DialogInterface.OnClickListener() {
          public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {

            dialog.cancel();
          }
        });

    alertDialog.show();
  }
}


private void setTabOption() {
  ViewPager viewPager = findViewById(R.id.viewpager);
  viewPager.setAdapter(new AdapterFragment(getSupportFragmentManager(),
context));
  TabLayout tabStrip = findViewById(R.id.tabs);
  tabStrip.setupWithViewPager(viewPager);
}

private void CopyDB(InputStream inputStream, OutputStream outputStream)
throws IOException {
  byte[] buffer = new byte[1024];
  int length;
  while ((length = inputStream.read(buffer)) > 0) {
    outputStream.write(buffer, 0, length);
  }
  inputStream.close();
  outputStream.close();
}

private void selectFavorite(){

  database = SQLiteDatabase.openOrCreateDatabase(destPath + "/md_book.db",
null);
  Cursor cursor = database.rawQuery("SELECT * FROM main WHERE fav = 1",
null);
  while (cursor.moveToNext()){
    String word = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("word"));
    String definition =
cursor.getString(cursor.getColumnIndex("definition"));
    String trans = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("trans"));
    String img = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("img"));
    int id = cursor.getInt(cursor.getColumnIndex("id"));

    Structure struct = new Structure(word, definition, trans, img, id);
    struct.setWord(word);
    struct.setDefinition(definition);
    struct.setTrans(trans);
    struct.setImg(img);
    struct.setId(id);
    favorite.add(struct);
  }

}

private void selectList(){

  database = SQLiteDatabase.openOrCreateDatabase(destPath + "/md_book.db",
null);
  Cursor cursor = database.rawQuery("SELECT * FROM main", null);
  while (cursor.moveToNext()){
    String word = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("word"));
    String definition =
cursor.getString(cursor.getColumnIndex("definition"));
    String trans = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("trans"));
    String img = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("img"));
    int id = cursor.getInt(cursor.getColumnIndex("id"));

    Structure struct = new Structure(word, definition, trans, img, id);
    struct.setWord(word);
    struct.setDefinition(definition);
    struct.setTrans(trans);
    struct.setImg(img);
    struct.setId(id);
    list.add(struct);
  }

  }

}
 

meysam510ok

کاربر تازه وارد
تازه وارد
در اندروید 6 به بالا نیازه که پرمشین ها داخل برنامه هم از کاربر گرفته بشه و شما باید در اکتیویتی قبل از کپی کردن دیتابیس کدهای مربوط به دریافت پرمیشن رو بزنید و در اکتیویتی بعدی اگر کاربر تمام پرمیشن هارو تایید کرده عملیات کپی دیتابیس در حافظه گوشی رو انجام بدین

کامل ترین و ارزان ترین آموزش اندروید را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید :
http://programming-tutorial.sellfile.ir/prod-2106147-آموزش+ویدیویی+جامع+ساخت+اپلیکیشن+اندروید.html

در پکیج بالا تمام مباحث بطور کامل توضیح داده شده است .
 
بالا