کلاسی برای تبدیل تاریخ به تاریخ شمسی در سی شارپ

sorosh

عضو سایت
تازه وارد
این کلاس تاریخ را تبدیل به تاریخ شمسی می کند و با استفاده از یک تایمر ساعت،دقیقه و ثانیه را نمایش می دهد:

کد:
private void taghvim()
   {
     DateTime j = DateTime.Now;
     string k = j.DayOfYear.ToString();
     int i = int.Parse(k);
     int l;
     int years = j.Year - 622;
 
     if (i >= 21 && i <= 50)
     {
       txtmont.Text = "بهمن";
       l = i - 20;
     }
     else if (i >= 51 && i <= 79)
     {
       txtmont.Text = "اسفند";
       l = i - 50;
     }
     else if (i >= 80 && i <= 110)
     {
       txtmont.Text = "فروردین";
       l = i - 79;
     }
     else if (i >= 111 && i <= 141)
     {
       txtmont.Text = "اردیبهشت";
       l = i - 110;
     }
     else if (i >= 142 && i <= 172)
     {
       txtmont.Text = "خرداد";
       l = i - 141;
     }
     else if (i >= 173 && i <= 203)
     {
       txtmont.Text = "تیر";
       l = i - 172;
     }
     else if (i >= 204 && i <= 234)
     {
       txtmont.Text = "مرداد";
       l = i - 203;
     }
     else if (i >= 235 && i <= 265)
     {
       txtmont.Text = "شهریور";
       l = i - 234;
     }
     else if (i >= 266 && i <= 295)
     {
       txtmont.Text = "مهر";
       l = i - 265;
     }
     else if (i >= 296 && i <= 325)
     {
       txtmont.Text = "آبان";
       l = i - 295;
     }
     else if (i >= 326 && i <= 355)
     {
       txtmont.Text = "آذر";
       l = i - 325;
     }
     else
     {
       txtmont.Text = "دی";
       l = i - 355;
     }
 
     txtday.Text = l.ToString();
     if (i < 79)
       txtyears.Text = years.ToString();
     else
     {
       years++;
       txtyears.Text = years.ToString();
     }
     txtday.Text = l.ToString();
   }

کد تایمر:

کد:
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
   {
     txtho.Text = DateTime.Now.TimeOfDay.Hours.ToString();
     txtmin.Text = DateTime.Now.TimeOfDay.Minutes.ToString();
     txtsec.Text = DateTime.Now.TimeOfDay.Seconds.ToString();
   }
 
بالا