کتاب به زبان پارسی: مرجع کامل asp.net mvc 4

برنامه نویس

عضو سایت
نام کتاب: مرجع کامل ASP.NET MVC 4
ترجمه و تالیف: بهروز راد
ناشر: پندار پارس
تعداد صفحات: 576
قیمت روی جلد: 22500 تومان

مطالعه ی قسمتی از کتاب...

در این کتاب می خوانید:بخش اول: معرفی ASP.NET MVC

فصل 1: ایده ی اصلی

تاریخچه*ی مختصری از توسعه*ی برنامه*های مبتنی بر وب

· ASP.NET Web Forms
· مشکلات ASP.NET Web Forms چیست؟

جایگاه توسعه*ی وب در زمان حال

· استانداردهای وب و REST
· Agile و توسعه*ی تست محور
· Ruby on Rails
· Sinatra
· Node.js

مزایای اصلی ASP.NET MVC

· معماری MVC
· توسعه پذیری
· کنترل کامل بر HTML و HTTP
· تست پذیری
· سیستم مسیریابی قدرمند
· ساخته شده بر مبنای بهترین قسمت*های ASP.NET
· API پیشرفته
· ASP.NET MVC، متن باز است

چه کسی باید از ASP.NET MVC استفاده کند؟

· مقایسه با ASP.NET Web Forms
· مهاجرت از ASP.NET Web Forms به ASP.NET MVC
· مقایسه با Ruby on Rails
· مقایسه با MonoRail
قابلیت*های جدید در ASP.NET MVC 3 & 4

نتیجه *گیری

فصل 2: آمادگی برای شروع

آماده* سازی سیستم توسعه

· نصب Visual Studio 2010
· نصب ASP.NET MVC
· نصب ابزارهای اختیاری

آماده* سازی Server

· نصب IIS
· نصب ابزارهای اضافه
· پیکربندی Web Deployment

منابع بیشتر برای یادگیری
نتیجه گیری

فصل 3: اولین پروژه*ی ASP.NET MVC

ایجاد یک پروژه*ی جدید ASP.NET MVC

· اضافه کردن اولین Controller
· آشنایی با Routeها

پردازش در صفحات وب

· ایجاد یک View
· اضافه کردن خروجی پویا

ایجاد یک پروژه*ی ساده برای کار با داده*ها

· آماده سازی
· طراحی مدل داده*ها
· ارتباط بین متدهای Action
· ایجاد یک View نوع*دار
· مدیریت فرم*ها
· افزودن تعیین اعتبار
· تکمیل پروژه

نتیجه* گیری

فصل 4: معماری MVC

تاریخچه*ی MVC

مفهوم الگوی MVC

· آشنایی با Domain Model
· پیاده* سازی معماری MVC در ASP.NET
· مقایسه*ی MVC با الگوهای دیگر
· آشنایی با الگوی Smart UI

متدولوژی Domain Driven Design

· مدل کردن یک Domain
· زبان یکپارچه
· Aggregate و Simplification
· ایجاد Repositoryها

ایجاد بخش*های تفکیک شده

· استفاده از تزریق وابستگی (Dependency Injection)
· مثالی از تزریق وابستگی در ASP.NET MVC
· استفاده از Dependency Injection Container

شروعی برای آزمایش واحد خودکار

·آشنایی با Unit Testing
· آشنایی با Integration Testing

نتیجه* گیری

فصل 5: قابلیت*های کلیدی زبان

قابلیت*های کلیدی C#‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

· استفاده از Automatic Properties
· استفاده از Object Initializer و Collection Initializer
· استفاده از Extension Methods
· استفاده از عبارت*های Lambda
· استفاده از Type Inference
· استفاده از Anonymous Type
· استفاده از LINQ

آشنایی با سینتکس موتور Razor

· ایجاد پروژه
· بررسی یک View ساده در Razor

نتیجه* گیری

فصل 6: ابزارهای مهم برای ASP.NET MVC

استفاده از Ninject

· ایجاد پروژه
· شروع کار با Ninject
· ایجاد زنجیره*ای از وابستگی*ها
· تعیین مقادیر Propertyها و پارامترها
· استفاده از Self-Binding
· برگشت نوع مشتق شده
· استفاده از شرط در معرفی کلاس*ها

استفاده از Ninject در ASP.NET MVC

آزمایش واحد با Visual Studio

· ایجاد پروژه
· ایجاد آزمایش*های واحد
· اجرای آزمایش*های واحد و مواجه شدن با خطا
· پیاده* سازی قابلیت

استفاده از Moq

· افزودن Moq به پروژه
· ایجاد یک Mock با Moq!
· آزمایش واحد با Moq
· تایید با Moq

نتیجه* گیری

بخش دوم: بررسی کامل ASP.NET MVC

فصل 7: نمای کلی پروژه*های ASP.NET MVC

کار با پروژه*های ASP.NET MVC

· Controllerها در قالب*های Internet Application و Intranet Application
· آشنایی با مفهوم قراردادها در ASP.NET MVC

دیباگ پروژه*های ASP.NET MVC

· ایجاد پروژه
· اجرای دیباگر Visual Studio
· توقف Debugger در Breakpoint
· استفاده از قابلیت Edit and Continue

استفاده از تزریق وابستگی در کل پروژه

نتیجه* گیری

فصل 8: URLها، Routing و Areaها

معرفی سیستم مسیریابی

· ایجاد پروژه*ی مسیریابی
· آشنایی با URL Patterns
· ایجاد و معرفی یک Route ساده
· تعریف مقادیر پیش*فرض
· ایجاد URL Patternهای ثابت
· حق تقدم Routeها
· تعریف Segment Variableهای سفارشی
· تعریف Segment Variableهای اختیاری
· تعریف مسیرهای با طول متغیر
· اولویت* بندی Controllerها به وسیله*ی Namespaceها
· ایجاد قید برای Routeها
· رفتار Routeها با فایل*های موجود بر روی فایل سیستم
· دور زدن سیستم مسیریابی

ایجاد آدرس*های خروجی

· آماده* سازی پروژه
· ایجاد آدرس*های خروجی در Viewها
· ایجاد آدرس*های خروجی در متدهای Action
· ایجاد آدرس از یک Route مشخص

سفارشی سازی سیستم مسیریابی

· ایجاد رفتار تطبیقی سفارشی برای Routeها
· ایجاد یک مدیر Route سفارشی

کار با Areaها

· ایجاد یک Area
· کار با یک Area
· حل مشکل تداخل نام Controllerها
· ایجاد لینک برای متدهای Action در Areaها

طراحی مناسب آدرس*ها

· آدرس*هایتان را ساده و کاربر پسند طراحی کنید
· GET و POST: انتخاب صحیح

نتیجه* گیری

فصل 9: Controllerها و Actionها

معرفی Controller

· آماده* سازی پروژه
· ایجاد یک Controller با استفاده از اینترفیس IController
· ایجاد یک Controller با ارث بَری از کلاس Controller

دریافت ورودی

· استخراج داده*ها از اشیای Context
· استفاده از پارامترها در متد Action

تولید خروجی

· آشنایی با نتایج Action
· برگشت نتیجه در قالب HTML با ارسال یک View
· انتقال داده*ها از یک متد Action به یک View

هدایت کاربر به آدرسی دیگر

· برگشت داده*های متنی
· برگشت داده*ها با فرمت XML
· برگشت داده*ها با فرمت JSON
· ارسال فایل*ها و داده*های باینری
· برگشت خطاها و کدهای HTTP
· ایجاد یک نتیجه*ی Action سفارشی

نتیجه* گیری

فصل 10: فیلترها استفاده از فیلترها

· معرفی چهار نوع فیلتر
· اِعمال فیلترها به Controllerها و متدهای Action
· فیلترهای مرتبط با اِعطای مجوز دسترسی به منبع
· استفاده از فیلترهای مدیریت خطا
· استفاده از فیلترهای Action و Result
· استفاده از قابلیت*های دیگر فیلترها
· استفاده از فیلترهای موجود

نتیجه* گیری

فصل 11: سفارشی* سازی Controllerها

اجزای دخیل در روند اجرای درخواست

ایجاد یک Controller Factory

· ایجاد یک Controller Factory سفارشی
· ثبت یک Controller Factory سفارشی

کار با Controller Factory موجود

· ایجاد حق تقدم برای Namespaceها
· سفارشی* سازی فرایند ایجاد Controller در DefaultControllerFactory

ایجاد یک Action Invoker سفارشی

استفاده از Action Invoker موجود

· استفاده از یک نام متد Action سفارشی
· استفاده از Action Method Selection
· استفاده از Action Method Selectorها برای پشتیبانی از سرویس*های REST

افزایش کارایی با Controllerهای خاص

· استفاده از Controllerهای Sessionless
· استفاده از Controllerهای نامتقارن

نتیجه گیری

فصل 12: Viewها ایجاد یک View Engine سفارشی

· ایجاد یک IView سفارشی
· ایجاد یک پیاده *سازی از اینترفیس IViewEngine
· معرفی یک View Engine سفارشی

کار با موتور Razor

· آشنایی با نحوه*ی پردازش View توسط موتور Razor
· استفاده از الگوی DI برای Viewهای Razor
· پیکربندی مکان* های جستجوی Viewها

افزودن محتویات پویا به Viewهای موتور Razor

استفاده از Inline Code

استفاده از HTML Helperها

· ایجاد یک HTML helper Inline
· ایجاد یک HTML helper External
· استفاده از HTML Helperهای موجود

استفاده از Sectionها

· بررسی وجود Sectionها (روش اول)
· بررسی وجود Sectionها (روش دوم)

استفاده از Partial Viewها

· ایجاد یک Partial View
· استفاده از Partial Viewهای Strongly Typed

استفاده از Child Actionها

· ایجاد یک متد Child Action
· فراخوانی متد Child Action

نتیجه *گیری

فصل 13: قالب*های Model

استفاده از Templated View Helpers

· استفاده از CSS در HTML تولیدی
· استفاده از Model Metadata
· کار با Propertyهایی از نوع Complex

سفارشی سازی سیستم تولید کدهای HTML

· ایجاد یک قالب سفارشی برای حالت ویرایش
· ایجاد یک قالب سفارشی برای حالت نمایش
· ایجاد یک قالب عمومی
· جایگزینی قالب*های موجود
· استفاده از خصیصه*ی ViewData.TemplateInfo
· فراهم کردن اطلاعات اضافی برای یک قالب

آشنایی با سیستم Metadata Provider

· ایجاد یک Model Metadata Provider سفارشی
· سفارشی* سازی Data Annotations Model Metadata Provider

نتیجه* گیری

فصل 14: Model Binding

آشنایی با Model Binding

استفاده از Model Binder پیش*فرض

· Model Binding برای انواع داده*های ساده
· Model Binding برای نوع*های Complex
· Binding برای آرایه*ها و مجموعه*ها

فراخوانی Model Binding با کدنویسی

· محدود کردن فرایند Model Binding به منبعی مشخص
· مدیریت خطاها در فرایند Model Binding

استفاده از Model Binding برای دریافت فایل*های آپلودی

سفارشی* سازی سیستم Model Binding

· ایجاد یک Value Provider سفارشی
· ایجاد یک Model Binder با الگوی DI
· ایجاد یک Model Binder سفارشی
· ایجاد Model Binder Providerها
· استفاده از صفت ModelBinder

نتیجه* گیری

فصل 15: Model Validation

ایجاد پروژه

تعیین اعتبار یک مدل به شکل صریح

نمایش پیغام*های خطای مرتبط با تعیین اعتبار مقادیر

· نمایش پیغام*های خطای در سطح Property

تکنیک*های دیگر تعیین اعتبار مقادیر

· تعیین اعتبار مقادیر از طریق Model Binder
· تعیین قوانین تعیین اعتبار داده*ها از طریق Metadataها
· ایجاد مدل*هایی که خود را تعیین اعتبار می*کنند
· ایجاد یک Validation Provider سفارشی

تعیین اعتبار در سمت Client

· فعال* سازی/غیر فعال* سازی تعیین اعتبار در سمت Client
· استفاده از قابلیت تعیین اعتبار داده*ها در سمت Client
· آشنایی با نحوه*ی عملکرد فرایند تعیین اعتبار در سمت Client
· سفارشی* سازی فرایند تعیین اعتبار در سمت Client

آشنایی با Remote Validation

نتیجه* گیری

فصل 16: AJAX

استفاده از قابلیت Unobtrusive AJAX در ASP.NET MVC

· ایجاد پروژه
· فعال* سازی/غیرفعال* سازی Unobtrusive AJAX
· استفاده از فرم*های Unobtrusive AJAX
· آشنایی با نحوه*ی عملکرد قابلیت Unobtrusive AJAX

تنظیمات AJAX

· اصل «تنزل مطبوع» (Graceful Degradation)
· آگاه* سازی کاربر در هنگام ایجاد یک درخواست AJAX
· تایید کاربر، پیش از ارسال درخواست AJAX

ایجاد لینک*های AJAXیی

· اصل «تنزل مطبوع» برای لینک*های AJAXیی

کار با Callbackها در AJAX

کار با JSON

· افزودن پشتیبانی از فرمت JSON به Controller
· پردازش داده*های JSON در مرورگر
· تشخیص درخواست*های AJAX در متد Action
· ارسال داده*ها با فرمت JSON به Server

نتیجه* گیری

فصل 17: jQuery

ایجاد پروژه

ارجاع به jQuery

نوشتن کدهای jQuery

· اجرای jQuery در یک محیط ایزوله

مبانی jQuery

· آشنایی با Selectorهای jQuery
· استفاده از فیلترها در jQuery
· آشنایی با متدهای jQuery
· انتظار برای بارگذاری صفحه
· متدهای مرتبط با کار با CSS در jQuery
· کار با DOM

استفاده از رویدادها در jQuery

استفاده از جلوه*های بصری در jQuery

استفاده از jQuery UI

· ارجاع به کتابخانه*ی jQuery UI
· ایجاد دکمه*هایی با ظاهری زیباتر
· استفاده از کامپوننت Slider

نتیجه* گیری

بخش سوم: تکمیل توانایی*های مرتبط با پروژه*های ASP.NET MVC

فصل 18: امنیت و آسیب پذیری

تمامی ورودی*های برنامه می*توانند جعل شوند!

· جعل درخواست*های HTTP

Cross-Site Scripting و HTML Injection

· آشنایی با حملات XSS
· کد گذاری HTML از طریق موتور Razor
· تعیین اعتبار درخواست
· کد گذاری مقادیر رشته*ای برای JavaScript

Session Hijacking

· محافظت از طریق بررسی آدرس IP درخواست *دهنده
· محافظت با تنظیم خصیصه*ی HttpOnly کوکی* ها

حملات Cross Site Request Forgery

· حمله
· دفاع
· جلوگیری از حملات CSRF در ASP.NET MVC

SQL Injection

· حمله
· دفاع با استفاده از کوئری* های پارامتردار
· دفاع با استفاده از ORMها

استفاده*ی امن از ASP.NET MVC

· متدهای Action را سهواً در معرض دسترسی قرار ندهید
· اجازه ندهید Model Binding، مقادیر Propertyهای حساس را تغییر دهد

نتیجه* گیری

فصل 19: تصدیق هویت و مجوز دسترسی به منابع

استفاده از تصدیق هویت Windows

استفاده از روش تصدیق هویت بر اساس فرم*ها

· تنظیمات Forms Authenticarion
· استفاده از Forms Authentication، بدون کوکی

استفاده از سیستم عضویت، نقش*ها و پروفایل*ها

· پیکربندی و استفاده از سیستم عضویت
· پیکربندی و استفاده از نقش*ها
· پیکربندی و استفاده از پروفایل*ها

چرا نباید مجوزهای دسترسی به منبع را بر اساس آدرس آن تعیین کنیم؟

محدود کردن دسترسی با استفاده از آدرس*های IP و دامنه*ها

نتیجه* گیری

فصل 20: قرار دادن پروژه بر روی Server

آماده* سازی پروژه برای انتشار

· تشخیص خطا در Viewها، پیش از انتشار پروژه
· پیکربندی کامپایل پویا
· انتشار پروژه بر روی Server با استراتژی Bin Deployment
· تغییر Web.config، با توجه به حالت کامپایل
· قرار دادن پایگاه داده*ی پروژه بر روی Server

آشنایی با مبانی IIS

· آشنایی با مفهوم «وب سایت*ها»
· آشنایی با مفهوم Virtual Directory
· آشنایی با مفهوم Application Pool
· تنظیمات Binding مختلف برای سایت*ها

آماده* سازی Server برای انتشار

انتشار یک پروژه

· انتشار پروژه با کپی کردن فایل*های آن
· انتشار پروژه با قابلیت Deployment Package
· انتشار پروژه با قابلیت One-Click Publishing

نتیجه* گیری

بخش چهارم: قابلیت های ASP.NET MVC 4

فصل 21: ASP.NET MVC 4

تغییرات صورت گرفته در قالب پروژه *ی پیش *فرض

نمایش Viewها بر اساس نوع دستگاه درخواست کننده

· استفاده از حالت Mobile قابلیت DisplayModes
· ایجاد DisplayModeهای سفارشی
· دادن اختیار به کاربر برای تغییر DisplayModeها

Bundling و Minification

صفت جدید AllowAnonymous

انتقال تنظیمات اولیه به کلاس *های مجزا

قرار دادن آسان Controllerها در پوشه* ی دلخواه

کتابخانه* ی Knockout

بهبودهای صورت گرفته در موتور Razor

· تفسیر خودکار عبارت "~/" توسط موتور Razor
· صفت*های شرطی

نتیجه* گیری

فصل 22: ASP.NET Web API

Web API چیست؟

· چرا Web Api؟
· تفاوت Web API و WCF

ایجاد یک پروژه* ی Web API

· اضافه کردن مدل
· اضافه کردن Controller
· فراخوانی Web API از طریق مرورگر
· فراخوانی Web API با استفاده از کتابخانه* ی jQuery

آشنایی با مفهوم مسیریابی در Web API

مشاهده* ی درخواست ارسالی و پاسخ دریافتی

مدیریت کدهای وضعیت در Web API

· بازیابی رکورد
· ایجاد رکورد
· آپدیت رکورد
· حذف یک رکورد

نتیجه گیری

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

نحوه ی خرید:
با تشکر از استقبال بی نظیر دوستان. کتاب هایی که دست بنده بودند به اتمام رسیدند.
این کتاب را می توانید از طریق کتاب فروشی های معتبر شهرتان یا سایت انتشارات پندار پارس به آدرس http://www.pendarepars.com تهیه بفرمایید.

موفق باشید.
 

شهريار1234

کاربر تازه وارد
تازه وارد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «شکرستان» پویانمایی موفقی است که در سال‌های اخیر تولید شده. روزهای باشکوهش را با مرتضی احمدی فقید سپری کرده و وقتی برای عید ۹۸ اعلام شد با صدای شهاب حسینی پخش می شود، در راس اخبار قرار گرفت.تنها بازیگر مرد ایرانی که جایزه مهم بهترین هنرپیشه مرد جشنواره کن را برده، پس از سال‌ها با صداپیشگی به تلویزیون برگشت.
او که چند سالی است کم کار شده و در آمریکا زندگی می‌کند و شرکت فیلمسازی خودش را برای حمایت از فیلمسازان جوان و بااستعداد تاسیس کرده است، در برگشت به تلویزیون ۱۳ قسمت برای «شکرستان» صداپیشگی کرد و همان زمان اعلام شد قرارداد آنها ۱۰۴ قسمتی است.
این خبری بود که محمدرحیم لیوانی تهیه‌کننده «شکرستان» گفته بود اما روز گذشته اعلام شد سری جدید این انیمیشن با صدای اصغر همت روی آنتن رفته و شهاب حسینی به دلیل فعالیت‌هایش در آمریکا از این مجموعه جدا شده است.مهمترین خبری که درباره فعالیت‌های سینمایی شهاب حسینی در آمریکا منتشر شده بود، همکاری مشترک او با بهروز وثوقی ستاره فیلم‌فارسی ایران بود که سال‌هاست در آمریکا دنبال مجالی می‌گردد تا مجوزهای لازم برای بازگشتش به کشور صادر شود.این دو در کارگاه نقد فیلمی مشترک حاضر شده و در جلسه پرسش و پاسخ به سئوالات حضار پاسخ دادند. در این کارگاه سه روزه هم هر روز یک فیلم از بازی های‌شان در اورنج کانتی آمریکا به نمایش درآمد.به نظر می‌رسد این مشغولیت هنری مانع از ادامه همکاری شهاب و «شکرستان» شده است.

حسینی در روزهای سفرش به تهران که همزمان با اکران فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی» محسن امیر یوسفی پس از سال‌هایی طولانی بود، قراردادی هم برای تولید کاری مشارکتی به نام آکادمی «شگفت‌انگیزان» بست که قرار بود با رامبد جوان و گروهی دیگر از سلبریتی‌ها دنبال کشف استعداد باشند اما این پروژه هم بعد از ممنوعیت درآمدسازی شرکت‌های اپراتور همراه از شیوه‌های ارزش افزوده و کاهش شدید درآمدهای شرکت توسکا و تلویزیون، به یکباره نیمه‌کاره ماند و خبر خیلی جدیدی از پروسه تولیدش اعلام نشده است.

سری تابستانی «شکرستان» با صدای اصغر همت پخش شد و بعد از صدای جاودانه استاد مرتضی احمدی و سیزده قسمتی که شهاب حسینی روایتش کرد، حالا اصغر همت سومین راوی «شکرستان» است.

منبع این خبر : سایت ایران: http://www.sitte.ir
 
بالا