نوع متغیر و مشکل با گرفتن خروجی

m2n69

کاربر تازه وارد
تازه وارد
سلام
برای پروژه کارشناسی باید به کمک نرم افزار متلب و بلوک S-function یک بلوک تهیه کنم .
پس به کمک بلوک S-function Builder این کد رو وارد کردم .
در این بلوک 3 ورودی به صورت صفر و یک داریم و یک ورودی که فقط علامت آن برای ما مهم است .
در اینجا A,B,C ورودی و ha,hb,hc خروجی هستند .
حالا کد رو ببینین .
PHP:
double T1,T2,T3,T4,T5,T6,F;       
F=sign(Wref);
T1=((F)&&(!A)&&(B))||((!F)&&(A)&&(!B));
T2=((F)&&(A)&&(!B))||((!F)&&(!A)&&(B));
T3=((F)&&(!B)&&(C))||((!F)&&(B)&&(!C));
T4=((F)&&(B)&&(!C))||((!F)&&(!B)&&(C));
T5=((F)&&(A)&&(!C))||((!F)&&(!A)&&(C));
T6=((F)&&(!A)&&(C))||((!F)&&(A)&&(!C));
ha=T1-T2;
hb=T3-T4;
hc=T5-T6;

&& منظور And
|| منظور OR
! منظور not

حالا مشکل !!!!
برای اون سه خط آخر برنامه که خروجی ها رو تعریف کردم
این خطا ها را میده !!!!

PHP:
lcc preprocessor warning: Decoder_wrapper.c:94 No newline at end of file 
Error Decoder_wrapper.c: 69  operands of = have illegal types `pointer to double' and `double' 
Error Decoder_wrapper.c: 70  operands of = have illegal types `pointer to double' and `double' 
Error Decoder_wrapper.c: 71  operands of = have illegal types `pointer to double' and `double' 
3 errors, 1 warnings 
 
  C:\PROGRA~1\MATLAB\R2011B\BIN\MEX.PL: Error: Compile of 'Decoder_wrapper.c' failed.
 

nnl.maryam

کاربر تازه وارد
تازه وارد
سلام‌ برای رفع اشکالات و یادگیری کامل متلب سایت سیم پاورو ببینید،‌خییلی خوبه، کامل و جامع تمام سرفصلای متلب و سیمولینکو رایگان یاد داده، لینکشم میفرستم :
Http://www.sim-power.ir/class6/
 
بالا