نمایش ip سیستم در سی شارپ

sorosh

عضو سایت
تازه وارد
هر سیستمی یک شماره منحصر به فرد دارد که با آن شماره شناسایی می شود .در این برنامه شماره سیستم در یک کادر پیغام نمایش داده می شود .کد این برنامه :

کد:
IPAddress[] ipList = Dns.GetHostAddresses(Dns.GetHostName());
      foreach (IPAddress ip in ipList)
        MessageBox.Show(ip.ToString());

قبل از استفاده از این کد باید از فضای نام زیر استفاده کنید:

کد:
using System.Net;
 

پیوست ها

بالا