مشکل لود نشدن اتوماتیک dataGridView در Tab Control

booysusa

کاربر تازه وارد
تازه وارد
من یک برنامه ساده نوشتم مانند دفترچه تلفن، میخوام وقتی روی یکی از سلول های دیتاگریو کلیک می کنم کاربر به یک تب پیج دیگه بره و عملیات ویرایش روی اون انجام بشه، ولی متاسفانه هرکاری میکنم نمیشه مگر اینکه یک فرم جدید درست کنم ولی من میخوام در خود فرم اصلی و در یک تب پیج عملیات روی کاربر انجام بشه

لطفا راهنمایی کنید

کد پائین رو که نوشتم فقط باعث میشه از سطر دریتاگریدویوو به تب پیج ویرایش برم ولی هیچ اتفاقی نمی افته و هیچ کاربری انتخاب نمیشه تا ویرایش کنم مشخصاتش روکدهای منpublic partial class frmMain : Form
{
public String FirstName { get; set; }

private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
frmMain frmMain = new frmMain();
frmMain.FirstName = dataGridView1.CurrentRow.Cells["ClmnFirstName"].Value.ToString();
tabControl1.SelectedTab = tabControl1.TabPages[2];
}

private void tabPage3_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtFirstNameV.Text = this.FirstName;اینم تصویری از برنامه من

 
بالا