سوال : مشکل لود نشدن اتوماتیک dataGridView در Tab Control

booysusa

کاربر تازه وارد
تازه وارد
#1
من یک برنامه ساده نوشتم مانند دفترچه تلفن، میخوام وقتی روی یکی از سلول های دیتاگریو کلیک می کنم کاربر به یک تب پیج دیگه بره و عملیات ویرایش روی اون انجام بشه، ولی متاسفانه هرکاری میکنم نمیشه مگر اینکه یک فرم جدید درست کنم ولی من میخوام در خود فرم اصلی و در یک تب پیج عملیات روی کاربر انجام بشه

لطفا راهنمایی کنید

کد پائین رو که نوشتم فقط باعث میشه از سطر دریتاگریدویوو به تب پیج ویرایش برم ولی هیچ اتفاقی نمی افته و هیچ کاربری انتخاب نمیشه تا ویرایش کنم مشخصاتش روکدهای منpublic partial class frmMain : Form
{
public String FirstName { get; set; }

private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
frmMain frmMain = new frmMain();
frmMain.FirstName = dataGridView1.CurrentRow.Cells["ClmnFirstName"].Value.ToString();
tabControl1.SelectedTab = tabControl1.TabPages[2];
}

private void tabPage3_Click(object sender, EventArgs e)
{
txtFirstNameV.Text = this.FirstName;اینم تصویری از برنامه من

 
بالا