مشکل در کد

azbddk

کاربر تازه وارد
تازه وارد
سلام ببخشید من دو تا قطعه کد برای ذخیره و بارگذاری یه فایل نوشتم ولی وقتی می خوام فایل رو بارگذاری کنم اینجوری میشه به تصاویر زیر نگاه کنید

وقتی مخاطب رو ایجاد می کنی

Capture.PNG

وقتی نرم افزار رو دوباره اجرا می کنی

Capture1.PNG

وقتی نرم افزار رو برای بار دوم باز می کنی

Capture3.PNG


اینم قطعه کدها:

کد:
  Private Sub Form1_FormClosing(sender As Object, e As FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
    Using sw As New IO.StreamWriter("co\hj.po")
      For Each lvi As ListViewItem In ListView1.Items
        Dim line As String = ""
          For Each item As ListViewItem.ListViewSubItem In lvi.SubItems
          line &= item.Text & "," & ","
          Next
      sw.WriteLine(line)
      Next
    End Using
  End Sub


کد:
 Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Try
      If IO.File.Exists("co\hj.po") Then
        Dim myCoolFileLines() As String = IO.File.ReadAllLines("co\hj.po")
        For Each line As String In myCoolFileLines
          Dim lineArray() As String = line.Split(",")
          Dim newItem As New ListViewItem(lineArray(0))
          newItem.SubItems.Add(lineArray(1))
          newItem.SubItems.Add(lineArray(2))
          ListView1.Items.Add(newItem)
        Next
        TextBox2.Text = ""
        Dim i As Integer
        For i = 0 To ListView1.Items.Count - 1
          TextBox2.Text += ListView1.Items(i).Text & ","
        Next
        TextBox2.Text = TextBox2.Text.Remove(TextBox2.Text.Length - 1)
      End If
    Catch ex As Exception

    End Try
  End Sub
 
بالا