مراحل ثبت انواع شرکت

kia sabt

کاربر تازه وارد
تازه وارد
انواع شرکت
1-شرکت سهامی عام
2-شرکت سهامی خاص
3-شرکت با مسئولیت محدود
4-شرکت تضامنی
5-شرکت نسبی
6-شرکت تعاونی
7-شرکت مختلط سهامی
8-شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
در اسم شرکت باید عبارت (مسئولیت محدود )قید شود.
شرکت با مسئولیت محدود:مسئولیت کم است ،حداقل دو شریک دارد،سرمایه به سهام تبدیل نمیشود ،هر یک از شرکا به میزان سرمایه ای که برای شرکت تعیین کردند در قرو ض و تعهدات ها شرکت شریکند به دلیل است که به این شرکت با مسئولیت محدود می نامند.
*این شرکت نوع شرکت ها نمی توانند از بانک وام بگیرند ویا در مناقصات شرکت کنند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-کپی شنا سنامه و کارت کارت ملی
2-گواهی عدم سو پیشینه
3-تقاضا نامه ی شرکت
4-شرکت نامه دو نسخه
5-اساسنامه دو نسخه
6-دو نسخه صو رت جلسه مجمع عمومی
7-اخذ جواز در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت
مراحل ثبت
پس از تکمیل مدارک و تعیین نام ،مراجعه به بانک معین ،فیش پرداختی به واحد حسابداری اداره ثبت شر کت ها ارائه و واحد مزبور نبست به مهر نمودن برگ اظهار نامه اقدام می کند.
*نام شرکت نباید تکراری باشد .
*مدارک ذکر شده تحویل داده و رسید دریافت می کنند و تاریخ اعلام نتیجه قید میگردد و در روز موعود وکیل شرکت یا شرکا به باجه اعلام نتیجه ثبت شرکت مراجعه می کنند
*در صورت عدم مشکل متقا ضی باید به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق ثبت که در اظهار نامه قید شده اقدام می نمایند.
*پس از پرداخت مبلغ حق ثبت فیش مربوطه به واحد ارائه داده تا ذیل برگ تقا ضا نامه و درج مبلغ پرداختی و تاریخ و شماره فیش اقدام می نمایند.
*مدارک به واحد ثبت تحویل ،مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهار نامه اقدام و از شخص معرفی شده توسط شرکا (ا ز خود شرکا یا وکیل رسمی شرکت )با قید جمله یثبت با سند برابر است امضا می نماید .اگهی تایپ شده به امضا رئیس می رسد . یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداره ثبت نکهداری می شود.
و یک نسخه از مدارک که شامل (تقاضانامه ،شرکت نامه ،اساسنامه ،صورت جلسه،مجمع عمومی موسس ،صورت جلسه هیئت مدیره )به مهر اداره کل ثبت شرکت می رسد و تحویل متقاضی می گردد.
*متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده را به دبیر خانه اداره کل ثبت شرکت ها برده پس از ثبت در دفتر اندیکاتور مسئول مربوطه شماره ثبت به ان می دهدوپس از مهر نمودن اگهی تایپ شده پرونده را ضبط و بقیه ی مدارک تحویل متقاضی می شود.
*متقاضی پس از تحویل مدارک مربوط به خود ،نسخه دوم اگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه کثیرالا نتشار تحویل و نسخه ی اول اگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر روز نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ی رسمی (پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می کردد)تحویل می نمایند.
* شرکت مسئولیت محدود با شرکت های تضامنی چه تفاوتی دارند:
مسولیت هر یک از شرکا در مورد بدهی ها و تعهدات شرکت محدود به اورده ی نقدی انها در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند .یعنی در صورتیکه شرکت ورشکست کرد و شرکت نتواند جوابگوی طلبکاران و اشخاص ثالث باشد تنها سرمایه شرکا از بین می رود و طلبکاران نمی توانند باقی مانده مطالبات خود را از اموال شخصی شرکای شرکت مطالبه کنند.
https://www.kiasabt.com
 
بالا