مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

kara sabt

عضو سایت
تازه وارد
  1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ
  2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی ) 2 برگ
  3. اساسنامه شرکت
  4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
  5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
  6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز )
ثبت شرکت با مسئولیت محدود را از کارا ثبت بخواهید.
 
بالا