محاسبه ضرب ماتریس ها بدون کمک numpy

maedejy

کاربر تازه وارد
تازه وارد
Python:
def kh(a,b):
  
  g=0
  k=[([0]*len(b[0]))] * len(a)
  print(k)
  
  

  
  
  if len (a[1])!=len(b):
    return 0
  else:
    for q in range (0,len(a)):
      
      
      
      for p in range(0,len(b[0])):
        g=0
        for i in range (0,len(b)):
          
          g=g+(int(a[q][i])*int(b[i][p]))   
        k[q][p]=g
      
kh([[2, 3, 4],[3, 4, 5]],[[4, -3, 12],[1, 1, 5],[1, 3, 2]])
           
  return print(k)
سلام , این کد رو واسه ضرب ماتریس ها بدون numpy نوشتم , اما فقط وقتی درست کار می کنه که قالب ماتریس نتیجه رو دستی به برنامه داده باشم و وقتی به هر طریقی قالب نتیجه رو واسه هر ورودی شخصی سازی می کنم , هر سطر رو علاوه بر ردیف اول تو ردیف دوم هم می نویسه( در حالتی که نتیجه 2 سطری باشه) واسه همین اون سطرای قبلی دیگه تو نتیجه نیستن و همه ی سطر ها رو سطر آخر تکراری پر می کنه ! به نظرتون چی کار کنم؟

اینم حالتی که قالب نتیجه رو دستی وارد کردم و درست کار می کنه.

Python:
def kh(a,b):
  
  g=0
  k=[[0,0,0],[0,0,0]]
  
  

  
  
  if len (a[1])!=len(b):
    return 0
  else:
    for q in range (0,len(a)):
      
      
      
      for p in range(0,len(b[0])):
        g=0
        for i in range (0,len(b)):
          
          g=g+(int(a[q][i])*int(b[i][p]))    
        k[q][p]=g
      

           
  return print(k)


kh([[2, 3, 4],[3, 4, 5]],[[4, -3, 12],[1, 1, 5],[1, 3, 2]])
 
بالا