شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

sgccir

کاربر تازه وارد
تازه وارد
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در آبان ماه سال ۱۳۶۳با هدف تولید انواع کابل های برقی، کابل های مخابراتی مسی و کابل های مخابراتی نوری،
توسعه ارتباطات و ایجاد تحول در شبکه عظیم مخابراتی کشور، تحت پوشش وزارت
پست و تلگراف و تلفن وقت در شهر یزد در زمینی به وسعت یک میلیون مترمربع و
با زیربنایی معادل دویست هزار مترمربع همگام با آخرین فناوری روز جهان و به
عنوان پدیده ای نو درعرصه تولید کابل های مخابراتی تاسیس گردید. شروع بهره
برداری از این مجتمع عظیم صنعتی، مقارن با افتتاح سالن تولید کابل های
مخابراتی نوری بود که برای اولین بار درکشور، درسال ۱۳۶۷محقق گردید. در سال ۱۳۶۹با تولید کابل های مخابراتی مسی آغاز شد و به منظور افزایش ظرفیت تولید، خودکفایی صنعتی و تامین نیاز روزافزون کشور، تا سال ۱۳۸۴طی سه مرحله توسعه یافت. در سال ۱۳۶۸شرکت فیبر نوری و سلول خورشیدی با هدف تولید فیبر نوری وتولید پانل های خورشیدیدر تهران راه اندازی و در سال ۱۳۷۸دراین
شرکت ادغام گردید. در راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و
سیاستهای خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت از \"شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی\" در سال ۱۳۸۷به \"شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی\" تغییر گردید. همچنین این شرکت توانایی تولید انواع کابل های دیتا وکابل های فرکانس بالا را دارد.
 
بالا