سورس کدهای مفید و کاربردی VB.Net

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
تا حالا شده بخواهيد از API تو VB.Net استفاده كنيد.
كد زير يه نمونه براي اينكاره كه دايركتوري سيستم رو نشون ميده
کد:
Put this at the top of your module.


'Required in all cases when calling API functions


Imports System.Runtime.InteropServices

 
'Required in this example and any API function which


'use a string buffer. Provides the StringBuilder class
 
Imports System.Text
 
'Put these declarations right under the class declaration 


'(e.g., in a Form, right under Public Class Form1)

 
 <DllImport("KERNEL32.DLL", EntryPoint:="GetSystemDirectoryW", _


    SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Unicode, _


    ExactSpelling:=True, _


    CallingConvention:=CallingConvention.StdCall)> _


  Public Shared Function GetSystemDirectory(ByVal Buffer _


     As StringBuilder, ByVal Size As Integer) As Long


    ' Leave function empty - DLLImport attribute 


    ' forces calls to GetSystemDirectory to


    ' be forwarded to GetSystemDirectory in KERNEL32.DLL


  End Function

 
  Public Const MAX_PATH As Integer = 256
 

 
'How to call the API function:
 

    Dim s As New StringBuilder(MAX_PATH)
     
    GetSystemDirectory(s, MAX_PATH)


    msgbox(s.ToString(), , "System Directory")
 

aidin2345

کاربر تازه وارد
تازه وارد
نمایش متن دلخواه در بالن ( کنار ساعت )
ابتدا یک NotifyIcon به فرم اضافه کرده و در properties ایکون متناسبی به آن انتخاب میکنیم
کد:
[LEFT]       NotifyIcon1.BalloonTipText = "به نرم افزار ------------- خوش آمدید"
[/LEFT]
کد:
[LEFT]       NotifyIcon1.BalloonTipTitle = "سلام"
      NotifyIcon1.ShowBalloonTip(10000)
[/LEFT]
 

aidin2345

کاربر تازه وارد
تازه وارد
بررسی درست بودن فرمت تاریخ فارسی

کد:
[LEFT]
  Public Function date_tester(ByVal a As String, ByVal msg As String) As Boolean
    Dim i As Integer
    Dim b As Boolean
    i = 0
    Try
      b = True
      i = Val(Microsoft.VisualBasic.Right(a, 2))
      If i > 31 Or i = 0 Then
        MsgBox("تاريخ " + msg + " " + "اشتباه وارد شده است", MsgBoxStyle.Information, "هشدار")
        b = False
        GoTo 100
      End If
      i = Val(Microsoft.VisualBasic.Mid(a, 6, 2))
      If i > 12 Or i = 0 Then
        MsgBox("تاريخ " + msg + " " + "اشتباه وارد شده است", MsgBoxStyle.Information, "هشدار")
        b = False
        GoTo 100
      End If
    Catch ex As Exception

    End Try
100:  Return b
  End Function
[/LEFT]
 

aidin2345

کاربر تازه وارد
تازه وارد
تبدیل عدد به حرف

ابتدا دو عدد TextBox و یک Button به فرم افزوده

سپس


کد:
[LEFT]
  Public Function GetFigures(ByVal x As String) As String

    Dim one(10) As String
    Dim two(10) As String
    Dim Three(10) As String
    Dim Hundred(10) As String
    Dim Thousand As String
    Dim lakh As String
    Dim miliyard As String
    Dim Million As String
    Dim Trillion As String
    Dim RetVal As String


    one(0) = "صفر" : one(1) = "يک" : one(2) = "دو" : one(3) = "سه" : one(4) = "چهار"
    one(5) = "پنج" : one(6) = "شش" : one(7) = "هفت" : one(8) = "هشت" : one(9) = "نه"

    two(0) = "ده" : two(1) = "يازده" : two(2) = "دوازده" : two(3) = "سيزده" : two(4) = "چهرده"
    two(5) = "پانزده" : two(6) = "شانزده" : two(7) = "هفده" : two(8) = "هيجده" : two(9) = "نوزده"

    Three(2) = "بيست" : Three(3) = "سي" : Three(4) = "چهل" : Three(5) = "پنجاه"
    Three(6) = "شصت" : Three(7) = "هفتاد" : Three(8) = "هشتاد" : Three(9) = "نود"

    Hundred(1) = "يکصد" : Hundred(2) = "دويست" : Hundred(3) = "سيصد"
    Hundred(4) = "چهارصد" : Hundred(5) = "پانصد" : Hundred(6) = "ششصد"
    Hundred(7) = "هفتصد" : Hundred(8) = "هشتصد" : Hundred(9) = "نهصد"

    Thousand = "هزار" : lakh = " هزار" : Million = "ميليون"
    miliyard = "میلیارد" : Trillion = "تريليون"

    Dim inp As String

    inp = CStr(Val(x))

    Select Case Len(inp)
      Case 1
        If x <> "" Then RetVal = one(CInt(x))
      Case 2
        If Int(CDbl(VB.Right(inp, 1))) > 0 And CDbl(VB.Left(inp, 1)) > 1 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(Int(CDbl(VB.Right(inp, 1)))))
        If CDbl(VB.Left(inp, 1)) > 1 Then RetVal = Three(CInt(VB.Left(inp, 1))) & RetVal

        If CDbl(VB.Left(inp, 1)) = 1 Then RetVal = two(CInt(VB.Right(inp, 1)))

      Case 3
        If Int(CDbl(VB.Right(inp, 2))) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(Int(CDbl(VB.Right(inp, 2)))))
        RetVal = Hundred(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & RetVal
      Case 4
        If Int(CDbl(VB.Right(inp, 3))) > 0 Then RetVal = " و " & _
       GetFigures(CStr(Int(CDbl(VB.Right(inp, 3)))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & Thousand & RetVal
      Case 5
        If Int(CDbl(VB.Right(inp, 3))) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(Int(CDbl(VB.Right(inp, 3)))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 2)))) & Thousand & RetVal
      Case 6
        If CInt(VB.Right(inp, 5)) = 0 Then
          RetVal = Hundred(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & lakh
        Else
          If CInt(VB.Right(inp, 3)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 3))))

          RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 3)))) & lakh & RetVal
        End If
      Case 7
        If CInt(VB.Right(inp, 6)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 6))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & Million & RetVal
      Case 8
        If CInt(VB.Right(inp, 6)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 6))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 2)))) & Million & RetVal
      Case 9
        If CInt(VB.Right(inp, 6)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 6))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 3)))) & Million & RetVal
      Case 10
        If CInt(VB.Right(inp, 9)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 9))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & miliyard & RetVal
      Case 11
        If CInt(VB.Right(inp, 9)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 9))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 2)))) & miliyard & RetVal
      Case 12
        If Val(VB.Right(inp, 9)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(VB.Right(inp, 9))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 3)))) & miliyard & RetVal
      Case 13
        If Val(VB.Right(inp, 12)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(VB.Right(inp, 12))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & Trillion & RetVal
      Case 14
        If Val(VB.Right(inp, 12)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(VB.Right(inp, 12))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 2)))) & Trillion & RetVal
      Case 15
        If Val(VB.Right(inp, 12)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(VB.Right(inp, 12))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 3)))) & Trillion & RetVal
    End Select
    GetFigures = " " & RetVal & " "
    GetFigures = Replace(GetFigures, " ", " ")
  End Function
[/LEFT]

و کد زیر را برای دکمه اضافه میکنیم

کد:
[LEFT]
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    TextBox2.Text = GetFigures(TextBox1.Text)

  End Sub
[/LEFT]
 

aidin2345

کاربر تازه وارد
تازه وارد
تبدیل عدد به حرف

ابتدا دو عدد TextBox و یک Button به فرم افزوده

سپس

کد:
[LEFT]
  Public Function GetFigures(ByVal x As String) As String

    Dim one(10) As String
    Dim two(10) As String
    Dim Three(10) As String
    Dim Hundred(10) As String
    Dim Thousand As String
    Dim lakh As String
    Dim miliyard As String
    Dim Million As String
    Dim Trillion As String
    Dim RetVal As String


    one(0) = "صفر" : one(1) = "يک" : one(2) = "دو" : one(3) = "سه" : one(4) = "چهار"
    one(5) = "پنج" : one(6) = "شش" : one(7) = "هفت" : one(8) = "هشت" : one(9) = "نه"

    two(0) = "ده" : two(1) = "يازده" : two(2) = "دوازده" : two(3) = "سيزده" : two(4) = "چهرده"
    two(5) = "پانزده" : two(6) = "شانزده" : two(7) = "هفده" : two(8) = "هيجده" : two(9) = "نوزده"

    Three(2) = "بيست" : Three(3) = "سي" : Three(4) = "چهل" : Three(5) = "پنجاه"
    Three(6) = "شصت" : Three(7) = "هفتاد" : Three(8) = "هشتاد" : Three(9) = "نود"

    Hundred(1) = "يکصد" : Hundred(2) = "دويست" : Hundred(3) = "سيصد"
    Hundred(4) = "چهارصد" : Hundred(5) = "پانصد" : Hundred(6) = "ششصد"
    Hundred(7) = "هفتصد" : Hundred(8) = "هشتصد" : Hundred(9) = "نهصد"

    Thousand = "هزار" : lakh = " هزار" : Million = "ميليون"
    miliyard = "میلیارد" : Trillion = "تريليون"

    Dim inp As String

    inp = CStr(Val(x))

    Select Case Len(inp)
      Case 1
        If x <> "" Then RetVal = one(CInt(x))
      Case 2
        If Int(CDbl(VB.Right(inp, 1))) > 0 And CDbl(VB.Left(inp, 1)) > 1 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(Int(CDbl(VB.Right(inp, 1)))))
        If CDbl(VB.Left(inp, 1)) > 1 Then RetVal = Three(CInt(VB.Left(inp, 1))) & RetVal

        If CDbl(VB.Left(inp, 1)) = 1 Then RetVal = two(CInt(VB.Right(inp, 1)))

      Case 3
        If Int(CDbl(VB.Right(inp, 2))) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(Int(CDbl(VB.Right(inp, 2)))))
        RetVal = Hundred(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & RetVal
      Case 4
        If Int(CDbl(VB.Right(inp, 3))) > 0 Then RetVal = " و " & _
       GetFigures(CStr(Int(CDbl(VB.Right(inp, 3)))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & Thousand & RetVal
      Case 5
        If Int(CDbl(VB.Right(inp, 3))) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(Int(CDbl(VB.Right(inp, 3)))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 2)))) & Thousand & RetVal
      Case 6
        If CInt(VB.Right(inp, 5)) = 0 Then
          RetVal = Hundred(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & lakh
        Else
          If CInt(VB.Right(inp, 3)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 3))))

          RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 3)))) & lakh & RetVal
        End If
      Case 7
        If CInt(VB.Right(inp, 6)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 6))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & Million & RetVal
      Case 8
        If CInt(VB.Right(inp, 6)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 6))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 2)))) & Million & RetVal
      Case 9
        If CInt(VB.Right(inp, 6)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 6))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 3)))) & Million & RetVal
      Case 10
        If CInt(VB.Right(inp, 9)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 9))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & miliyard & RetVal
      Case 11
        If CInt(VB.Right(inp, 9)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(CStr(CInt(VB.Right(inp, 9))))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 2)))) & miliyard & RetVal
      Case 12
        If Val(VB.Right(inp, 9)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(VB.Right(inp, 9))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 3)))) & miliyard & RetVal
      Case 13
        If Val(VB.Right(inp, 12)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(VB.Right(inp, 12))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 1)))) & Trillion & RetVal
      Case 14
        If Val(VB.Right(inp, 12)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(VB.Right(inp, 12))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 2)))) & Trillion & RetVal
      Case 15
        If Val(VB.Right(inp, 12)) > 0 Then RetVal = " و " & GetFigures(VB.Right(inp, 12))
        RetVal = GetFigures(Int(CDbl(VB.Left(inp, 3)))) & Trillion & RetVal
    End Select
    GetFigures = " " & RetVal & " "
    GetFigures = Replace(GetFigures, " ", " ")
  End Function
[/LEFT]

و کد زیر را برای دکمه اضافه میکنیم

کد:
[LEFT]
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    TextBox2.Text = GetFigures(TextBox1.Text)

  End Sub
[/LEFT]
 

3aeeid

کاربر تازه وارد
تازه وارد
پاسخ : سورس کدهای مفید و کاربردی VB.Net

سلام یه کد میخوام که بشه توش متن های زیادی نوشت و بالا پایینش کرد مثلا یک سری داستان میخوام توش بزارم و برای خواندن کاربر بتونه بالا پایینش کنه.
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
پاسخ : سورس کدهای مفید و کاربردی VB.Net

سلام یه کد میخوام که بشه توش متن های زیادی نوشت و بالا پایینش کرد مثلا یک سری داستان میخوام توش بزارم و برای خواندن کاربر بتونه بالا پایینش کنه.
دوست عزیز لطفا در تاپیک های آموزشی درخواست قرار ندید و سوال تون رو در بخش مربوطه با توضیحات کامل قرار بدید.
 

alialmasi

کاربر تازه وارد
تازه وارد
بهره گیری از پرسنل مجرب در امر جابه جایی وسائل و لوازم منزل، محل کار، محصولات تولیدی و… با بیشترین دقت و همچنین با به کارگیری از بهترین ابزارهای بسته بندی که شامل کارتن هایی با استحکام بالا ، بابل رپ (ضربه گیر حبابدار )، استرچ رپ (سلفون)،کیسه های مخصوص حمل لباس و رخت خواب و چسب های مخصوص با مناسب ترین قیمت آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. باربری در غرب تهران
 
بالا