سورس کدهای مفید و کاربردی VB.Net

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
با استفاده از این کد میتونید خیلی راحت صفحه Welcome Screen ویندوز رو تغییر بدید . فقط کافیه آدرس عکس رو بدید .
کد:
Public Function Change_WelcomeScreen()


    'Change Welcome Screen.


    'Note : You Must Select Bitmap (BMP Format) File. 


    My.Computer.Registry.SetValue("HKEY_USERS\.DEFAULT \Control Panel\Desktop\", "Wallpaper", "C:\Your_Image.bmp")


  End Function
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
این کد میتونه سرویس پک ویندوز رو واستون پیدا کنه .
کد:
Public Function ServicePack()


    MsgBox(My.Computer.Registry.GetValue("HKEY_LOCAL_M ACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION", "CSDVersion", 0))


  End Function
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
با این کد میتونید اطلاعات مربوط به CPU رو استخراج کنید .
اطلاعاتی از قبیل :
1- نام شرکت سازنده
2- مدل و قدرت CPU
3- نام CPU
کد:
Public Function GetInfo_CPU()


    Dim VendorIdentifier, Identifier, ProcessorName As String


    VendorIdentifier = My.Computer.Registry.GetValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\  HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0", "VendorIdentifier", 0)


    Identifier = My.Computer.Registry.GetValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\  HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0", "Identifier", 0)


    ProcessorName = My.Computer.Registry.GetValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\  HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0", "ProcessorNameString", 0)


    MsgBox("Vendor : " & VendorIdentifier & vbCrLf & _


        "Model : " & Identifier & vbCrLf & _


        "Processor Name : " & Trim(ProcessorName))


  End Function
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
بدست آوردن مدل Hard Disk
کد:
Public Function HardDisk_Model()


    MsgBox(My.Computer.Registry.GetValue("HKEY_LOCAL_M  ACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\Scsi\Scsi Port 0\Scsi Bus 0\Target Id 0\Logical Unit Id 0", 

"Identifier", 0), MsgBoxStyle.Information, "Hard Disk Model")


  End Function
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
خب . یک کد دیگه که باهاش میتونید Task Manager رو غیر فعال کنید .
کد واسه غیر فعال کردن :
کد:
Public Function Disable_TakManager()


    My.Computer.Registry.SetValue("HKEY_CURRENT_USER\S  oftware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ System", "DisableTaskMgr", 1, 

Microsoft.Win32.RegistryValueKind.DWord)


  End Function
این کد هم واسه فعال کردنه :

کد:
Public Function Enable_TaskManager()


    My.Computer.Registry.CurrentUser.DeleteSubKey("Sof tware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Sy stem")


  End Function
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
با این کد یه سری اطلاعات کلی رو در مورد بایوس بگیرید .
اطلاعاتی از قبیل :
1- ورژن بایوس
2- شماره ساخت
3- Caption
4- کد شناسه
5- کارخانه سازنده
6- نام بایوس
7- شماره سریال
نکته : ابتدا باید رفرنس System.Managment رو اضافه کنید .
کد:
Public Function GetInfo_BIOS()


    Dim Bios_ID As String


    Dim BiosClass As New Management.ManagementClass("Win32_BIOS")

   
 Dim Bioss As Management.ManagementObjectCollection = BiosClass.GetInstances()


    Dim BiossEnumerator As _

   
 Management.ManagementObjectCollection.ManagementOb jectEnumerator = _


    Bioss.GetEnumerator()


    Bios_ID = "1"


    While BiossEnumerator.MoveNext()


      Dim Bios As Management.ManagementObject = _

    
  CType(BiossEnumerator.Current, Management.ManagementObject)


      '  Bios_ID = Bios("BiosCharacteristics")

 
      Bios_ID = Join(Bios("BIOSVersion"))

 
     Bios_ID &= Bios("BuildNumber")


      Bios_ID &= Bios("Caption")

    
  Bios_ID &= Bios("IdentificationCode")

    
  Bios_ID &= Bios("Manufacturer")


      Bios_ID &= Bios("Name")

    
  Bios_ID &= Bios("SerialNumber")

 
    End While
    
MessageBox.Show(Bios_ID, "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)


  End Function
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
امیدوارم حال خودتون و CPU تون خوب باشه .
راستی گفتم CPU ، خب امروز هم یک سری کد باحال در مورد CPU دارم .
خب کد اول :
این کد معماری پردازنده رو برمیگردونه .
مثلا x86 - MIPS - Alpha - Intel Itanuim Processor - PowePC - x64 :
نکته : باید رفرنس System.Management رو اضافه کنید .
البته همه شما که استادید ولی یه توضیح در مورد اضافه کردن رفرنس ها میدم ( شاید یکی تازه کار باشه ).
خب شما اگه بخاید یه رفرنس رو اضافه کنید باید در محیط ویژوال استدیو اینطوری عمل کنید :
به منوی Project برید و گزینه Add Reference رو بزنید . حالا در کادری که واستون باز میشه میتونید رفرنس دلخواه خودتون رو اضافه کنید. از داخل لیست گزینه System.Management رو اضافه کنید .


کد:
[/FONT][/COLOR]Dim Architecture As String


    Dim mgmt As Management.ManagementClass = New Management.ManagementClass("Win32_Processor")


    Dim objcol As Management.ManagementObjectCollection = mgmt.GetInstances()


    For Each obj As Management.ManagementObject In objcol


      If Architecture = String.Empty Then


        Architecture = obj.Properties("Architecture").Value.ToString


      End If

    Next


    Select Case Architecture


      Case "0"


        MsgBox("x86")


      Case "1"


        MsgBox("MIPS")


      Case "2"


        MsgBox("Alpha")


      Case "3"


        MsgBox("PowerPC")


      Case "6"


        MsgBox("Intel Itanuim Processor Family")


      Case "9"


        MsgBox("x64")


    End Select


[COLOR=red][FONT=Tahoma]
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
کد دوم :
بوسیله کد زیر میتونید بفهمید سیستمی که برنامه داره روش اجرا میشه چند بیتی هستش . 32 یا 64 .
کد:
Dim AdrsWidth As String


    Dim mgmt As Management.ManagementClass = New Management.ManagementClass("Win32_Processor")


    Dim objcol As Management.ManagementObjectCollection = mgmt.GetInstances()


    For Each obj As Management.ManagementObject In objcol


      If AdrsWidth = String.Empty Then


        AdrsWidth = obj.Properties("AddressWidth").Value.ToString


      End If


    Next


    Select Case AdrsWidth


      Case "32"


        MsgBox("32-Bit")


      Case "64"


        MsgBox("64-Bit")


    End Select
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
سومین کد :
خب با این کد هم میتونید وضعیت CPU رو بدست بیارید .
وضعیت های CPU عبارتند از :
1- Unknow : شناخته نشده .
2- CPU Enabled : سی پی یو فعال است .
3- CPU Disabled By User Via BIOS Setup: سی پی یو بوسیله کاربر از طریق بایوس غیر فعال شده است .
4- CPU Disabled By BIOS (POST Error): سی پی یو بوسیله بایوس غیر فعال شده است ( خطای روال POST ) .
5- CPU Is Idle : سی پی یو در حالت بیکاری است .
6- Reserved : رزرو شده .
7- Other : دیگر حالات

کد:
[/FONT]Dim CPUStatus As String


    Dim mgmt As Management.ManagementClass = New Management.ManagementClass("Win32_Processor")


    Dim objcol As Management.ManagementObjectCollection = mgmt.GetInstances()


    For Each obj As Management.ManagementObject In objcol


      If CPUStatus = String.Empty Then


        CPUStatus = obj.Properties("CPUStatus").Value.ToString


      End If


    Next


    Select Case CPUStatus


      Case "0"


        MsgBox("Unknow")


      Case "1"
        MsgBox("CPU Enabled")


      Case "2"


        MsgBox("CPU Disabled by User via BIOS Setup")


      Case "3"


        MsgBox("CPU Disabled by BIOS (POST Error)")


      Case "4"


        MsgBox("CPU Is Idle")


      Case "5"


        MsgBox("Reserved")


      Case "6"


        MsgBox("Reserved")


      Case "7"


        MsgBox("Other")


    End Select


[FONT=Tahoma]
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
خب دوستان عزیز چندتا کد دیگه دارم در رابطه با سخت افزار و این بار HARD DISK !!!
حدودا یه 10 تایی کد هست که در 10 پست تقدیمتون میشه .
خب ، بوسیله کد اول میتونید بفهمید که نحوه اتصال هارددیسک از چه نوعیه .


کد:
Dim HDD_Connection As String


    Dim mgmt As Management.ManagementClass = New Management.ManagementClass("Win32_DiskDrive")


    Dim objcol As Management.ManagementObjectCollection = mgmt.GetInstances()


    For Each obj As Management.ManagementObject In objcol


      If HDD_Connection = String.Empty Then


        HDD_Connection = obj.Properties("InterfaceType").Value.ToString


      End If


    Next


    MsgBox(HDD_Connection, MsgBoxStyle.Information, "Hard Disk Connection")
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
کد دوم :
این کد هم بهتون کمک میکنه تا متوجه بشید که هارد سیستمتون از چه نوعیه .
ثابت یا قابل حمل .
کد:
[/FONT]Dim HDD_Type As String


    Dim mgmt As Management.ManagementClass = New Management.ManagementClass("Win32_DiskDrive")


    Dim objcol As Management.ManagementObjectCollection = mgmt.GetInstances()


    For Each obj As Management.ManagementObject In objcol


      If HDD_Type = String.Empty Then


        HDD_Type = obj.Properties("MediaType").Value.ToString


      End If


    Next


    MsgBox(HDD_Type, MsgBoxStyle.Information, "Hard Disk Type")


[FONT=Tahoma]
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
کد سوم :
این کد تعداد پارتیشن های هارددیسکتون رو بر میگردونه . مثلا 6

کد:
Dim HDD_Partitions As String


    Dim mgmt As Management.ManagementClass = New Management.ManagementClass("Win32_DiskDrive")


    Dim objcol As Management.ManagementObjectCollection = mgmt.GetInstances()


    For Each obj As Management.ManagementObject In objcol


      If HDD_Partitions = String.Empty Then


        HDD_Partitions = obj.Properties("Partitions").Value.ToString


      End If


    Next


    MsgBox(HDD_Partitions, MsgBoxStyle.Information, "Hard Disk Partitions Number")
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
کد پنجم :
خب ، این کد میتونه خیلی بهتون کمک کنه . بدون هیچ گونه دردسری میتونید میزان فضای کلی هارددیسک رو محاسبه کنید .

کد:
Dim HDD_Size As String


    Dim mgmt As Management.ManagementClass = New Management.ManagementClass("Win32_DiskDrive")


    Dim objcol As Management.ManagementObjectCollection = mgmt.GetInstances()


    For Each obj As Management.ManagementObject In objcol


      If HDD_Size = String.Empty Then


        HDD_Size = obj.Properties("Size").Value.ToString


      End If


    Next


    MsgBox(Math.Round(HDD_Size / 1073741724) & " GB", MsgBoxStyle.Information, "Hard Disk Total Size")
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
تابعی برای تغییر زبان فعلی کیبورد :
کد:
Public Sub SetLanguage(ByVal LabgugeName As Labguage)


  If Labguage.FA_Persian = LabgugeName Then


    InputLanguage.CurrentInputLanguage = InputLanguage.FromCulture(New System.Globalization.CultureInfo("Fa"))


  ElseIf Labguage.EN_English = LabgugeName Then


    InputLanguage.CurrentInputLanguage = InputLanguage.FromCulture(New System.Globalization.CultureInfo("En"))


  End If


End Sub


Public Enum Labguage


  FA_Persian = 0


  EN_English = 1


End Enum


روش استفاده :
کد:
SetLanguage(Labguage.FA_Persian)
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
تابعی برای اصلاح تاریخ های بدون صفر : مثلا تبدیل 1388/8/8 به 1388/08/08

کد:
Public Function EslahTarikh(ByVal Tarikh As String) As String


  Dim TarikhArry = Split(Tarikh, "/")


  If TarikhArry(1).Length < 2 Then


    TarikhArry(1) = "0" & TarikhArry(1)


  End If


  If TarikhArry(2).Length < 2 Then


    TarikhArry(2) = "0" & TarikhArry(2)


  End If


  Return TarikhArry(0) & "/" & TarikhArry(1) & "/" & TarikhArry(2)


End Function
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
این تابع یه عکس رو میگیره و اندازه اون رو به سایز دلخواه تغییر میده .
کد:
Public Function resize(ByVal img As Image, ByVal w As Integer, ByVal h As Integer) As Image


  Using bmp2 As New System.Drawing.Bitmap(img, New System.Drawing.Size(w, h))


    bmp2.Save(My.Application.Info.DirectoryPath & "\Files\img.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)


    PictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromFile(My.Application.Info. DirectoryPath & "\Files\img.jpg")


    Return System.Drawing.Image.FromFile(My.Application.Info. DirectoryPath & "\Files\img.jpg")


  End Using


End Function
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
تغییر ساعت فعلی سیستم :
کد:
TimeOfDay = TimeSerial(10, 10, 10)
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
تغییر تاریخ فعلی سیستم :
کد:
Today = DateSerial(1990, 10, 22)
 

elahi

مدیریت
مدیر کل انجمن
کار این سورس خیلی جالبه . ساعت رو به صورت حروف فارسی واستون مینویسه . حتما دانلودش کنید .
عکس زیر گویای همه چیزه.

untitled.JPG
 

پیوست ها

بالا