سورس کار کردن با بانک اطلاعاتی sql در سی شارپ

sorosh

عضو سایت
تازه وارد

در این برنامه نمونه خیلی خوبی از کار کردن با بانک اطلاعاتی SQL است.کارهایی که در این برنامه انجام می شوند بدین شرح هستند:
1-نمایش اطلاعات جدول در Datagridview
2-اضافه کردن اطلاعات در جدول.کد insert:

کد:
if (txtFirstName.Text.Length > 0 && txtLastName.Text.Length > 0)
     {
       string cnStr = "Data Source = " + System.Net.Dns.GetHostName() + ";Initial Catalog = Northwind;;Integrated Security = true";
       if (DB.dbConnected(cnStr))
       {
         DB myDB = new DB();
         string insCmd = "Insert into Employees(LastName,FirstName) values('" + txtLastName.Text + "','" + txtFirstName.Text + "')";
         MessageBox.Show(myDB.insert(cnStr, insCmd));
         fillDgView();
         txtFirstName.Text = "";
         txtLastName.Text = "";
       }
       else
       {
         MessageBox.Show("Connection failed." + Environment.NewLine + "Check your connection string.", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
       }
     }
     else
     {
       MessageBox.Show("Information not complete.", "", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
     }
 

پیوست ها

بالا