سورس مشخصات سیستم در سی شارپ

sorosh

عضو سایت
تازه وارد

در این برنامه مشخصات سیستم مانند نام کاربر سیستم،مدت زمان cpu، ورژن سیستم و ... در لیست باکس نمایش داده می شود.
کد نمایش این اطلاعات:
کد:
listBox1.Items.Add("Pc Name =" + Environment.MachineName);
 
     listBox1.Items.Add("current User =" + Environment.UserName);
 
     listBox1.Items.Add("system32 =" + Environment.SystemDirectory);
 
     listBox1.Items.Add("osVersion =" + Environment.OSVersion);
     listBox1.Items.Add("domain =" + Environment.UserDomainName);
 
     listBox1.Items.Add("cpuCount =" + Environment.ProcessorCount);
 

پیوست ها

بالا