سوال یک تازه کار

Shayan1226

کاربر تازه وارد
تازه وارد
با سلام خدمت اساتید

بنده قصدم اینه که از صفر یک نرم افزار ماشین حساب (ابتدا ساده و بعد پیشرفته کامل) بنویسم.

حالا توی کد هایی که نوشتم فقط "عمل جمع" بدرستی کار میکنه و تقسیم و ضرب که اصلا 0 جواب میدن، تفریق هم یکی بار در میان +/- یک جواب غلط میده.

کد:
Public Class Form1

  Dim TotalNum As Double
  Dim TotalEqual As Double

  Private Sub BackSpace_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BackSpace_Btn.Click
    Dim bs As Integer
    If Result_Label.Text.Length > 0 Then
      bs = Result_Label.Text.Length
      Result_Label.Text = Result_Label.Text.Remove(bs - 1, 1)
    Else
      Result_Label.Text = ""
    End If
  End Sub

  Private Sub Key1_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Key1_Btn.Click
    Result_Label.Text = Result_Label.Text & 1
  End Sub

  Private Sub Key2_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Key2_Btn.Click
    Result_Label.Text = Result_Label.Text & 2
  End Sub

  Private Sub Key3_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Key3_Btn.Click
    Result_Label.Text = Result_Label.Text & 3
  End Sub

  Private Sub Key4_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Key4_Btn.Click
    Result_Label.Text = Result_Label.Text & 4
  End Sub

  Private Sub Key5_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Key5_Btn.Click
    Result_Label.Text = Result_Label.Text & 5
  End Sub

  Private Sub Key6_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Key6_Btn.Click
    Result_Label.Text = Result_Label.Text & 6
  End Sub

  Private Sub Key7_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Key7_Btn.Click
    Result_Label.Text = Result_Label.Text & 7
  End Sub

  Private Sub Key8_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Key8_Btn.Click
    Result_Label.Text = Result_Label.Text & 8
  End Sub

  Private Sub Key9_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Key9_Btn.Click
    Result_Label.Text = Result_Label.Text & 9
  End Sub

  Private Sub Key0_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Key0_Btn.Click
    Result_Label.Text = Result_Label.Text & 0
  End Sub

  Private Sub KeyDot_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles KeyDot_Btn.Click
    Result_Label.Text = Result_Label.Text & "."
  End Sub

  Private Sub C_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles C_Btn.Click
    Result_Label.Text = ""
  End Sub

  Private Sub Off_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Off_Btn.Click
    End
  End Sub

  Private Sub Plus_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Plus_Btn.Click
    TotalNum = TotalNum + Val(Result_Label.Text)
    Result_Label.Text = Nothing
    CMD_Label.Text = "+"

  End Sub

  Private Sub Multiplication_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Multiplication_Btn.Click
    TotalNum = TotalNum * Val(Result_Label.Text)
    Result_Label.Text = Nothing
    CMD_Label.Text = "×"
  End Sub

  Private Sub Subtraction_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Subtraction_Btn.Click
    TotalNum = TotalNum - Val(Result_Label.Text)
    Result_Label.Text = Nothing
    CMD_Label.Text = "-"
  End Sub

  Private Sub Division_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Division_Btn.Click
    TotalNum = TotalNum / Val(Result_Label.Text)
    Result_Label.Text = Nothing
    CMD_Label.Text = "÷"
  End Sub

  Private Sub GetResult_Btn_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles GetResult_Btn.Click
    If CMD_Label.Text.Contains("+") Then
      TotalEqual = TotalNum + Val(Result_Label.Text)
      Result_Label.Text = TotalEqual
      TotalNum = Nothing
    ElseIf CMD_Label.Text.Contains("×") Then
      TotalEqual = TotalNum * Val(Result_Label.Text)
      Result_Label.Text = TotalEqual
      TotalNum = Nothing

    ElseIf CMD_Label.Text.Contains("-") Then
      TotalEqual = TotalNum - Val(Result_Label.Text)
      Result_Label.Text = TotalEqual
      TotalNum = Nothing

    ElseIf CMD_Label.Text.Contains("÷") Then
      TotalEqual = TotalNum / Val(Result_Label.Text)
      Result_Label.Text = TotalEqual
      TotalNum = Nothing

    Else

    End If


  End Sub
End Class

در وحله اول مشکل اینا چیه؟
 
بالا