سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران چه ارکانی دارد؟!

fekre

کاربر تازه وارد
تازه وارد
ارکان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عبارت اند از : مجمع عمومی، شورا ، هیئت مدیره و بازرسان .مجمع عمومی سازمان سالی چند مرتبه با حضور صاحبان سهام سازمان تشکیل می شود. نمایندگی سهام وزارت کشاورزی و ریاست جلسات مجمع عمومی بر عهده وزیر کشاورزی است. حداکثر تا پایان تیرماه هر سال هیئت مدیره باید مجمع عمومی را تشکیل دهد. علاوه بر این در هر موقع که لازم باشد، با تقاضای وزیر کشاورزی یا صاحبان حداقل یک پنجم سهام یا مدیرعامل سازمان و به دعوت هیئت مدیره، مجمع عمومی تشکیل می شود. هیئت مدیره موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، برای تشکیل مجمع عمومی اقدام کند. در مورد شورا می توان گفت که شورای سازمان از 5 نفر تشکیل شده که یک نفر از کارمندان عالی رتبه وزارت جهاد کشاورزی است. یک نفر از وزارت بازرگانی، یک نفر از وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. یک نفر از افراد با بصیرت در تعاون روستایی و کشاورزی است. مجمع عمومی این اشخاص را با جلب موافقت سازمان های مربوط برای مدت 3 سال تعیین و انتخاب می کند. اعضای شورا را می توان عزل کرد و انتخاب مجدد آن ها نیز بلامانع است. اعضای شورا پس از خاتمه مدت ماموریت، مادام که مجمع عمومی جانشینی برای آن ها تعیین نکرده باشد، مکلف اند همچنان به وظایف خود عمل کنند. در مورد بقیه ارکان ها می توانید به موسسه فکر برتر مراجعه کنید و با آنها ارتباط بگیرید.
 
بالا