خطا در پروژه اندروید در eclips

moh

کاربر تازه وارد
تازه وارد
سلام
من وقتی که یه پروژه جدید ایجاد میکنم به چند خطا در کنسول برمیخورم:
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Found 2 versions of android-support-v4.jar in the dependency list,
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] but not all the versions are identical (check is based on SHA-1 only at this time).
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] All versions of the libraries must be the same at this time.
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Versions found are:
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Path: C:\Users\Mohsen\workspace\appcompat_v7\libs\android-support-v4.jar
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Length: 648327
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] SHA-1: ded9acc6a9792b8f1afc470f0c9cd36d178914cd
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Path: C:\Users\Mohsen\workspace\Myproject\libs\android-support-v4.jar
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Length: 1422188
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] SHA-1: 1dc1f63cee098b27db60b9a2833fd7ca58f89636
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Jar mismatch! Fix your dependencies
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Found 2 versions of android-support-v4.jar in the dependency list,
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] but not all the versions are identical (check is based on SHA-1 only at this time).
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] All versions of the libraries must be the same at this time.
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Versions found are:
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Path: C:\Users\Mohsen\workspace\appcompat_v7\libs\android-support-v4.jar
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Length: 648327
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] SHA-1: ded9acc6a9792b8f1afc470f0c9cd36d178914cd
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Path: C:\Users\Mohsen\workspace\Myproject\libs\android-support-v4.jar
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Length: 1422188
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] SHA-1: 1dc1f63cee098b27db60b9a2833fd7ca58f89636
[2016-09-14 12:53:56 - Myproject] Jar mismatch! Fix your dependencies
[2016-09-14 12:54:19 - Myproject] Found 2 versions of android-support-v4.jar in the dependency list,
[2016-09-14 12:54:19 - Myproject] but not all the versions are identical (check is based on SHA-1 only at this time).
[2016-09-14 12:54:19 - Myproject] All versions of the libraries must be the same at this time.
[2016-09-14 12:54:19 - Myproject] Versions found are:
[2016-09-14 12:54:19 - Myproject] Path: C:\Users\Mohsen\workspace\appcompat_v7\libs\android-support-v4.jar
[2016-09-14 12:54:19 - Myproject] Length: 648327
[2016-09-14 12:54:19 - Myproject] SHA-1: ded9acc6a9792b8f1afc470f0c9cd36d178914cd
[2016-09-14 12:54:19 - Myproject] Path: C:\Users\Mohsen\workspace\Myproject\libs\android-support-v4.jar
[2016-09-14 12:54:19 - Myproject] Length: 1422188
[2016-09-14 12:54:19 - Myproject] SHA-1: 1dc1f63cee098b27db60b9a2833fd7ca58f89636
[2016-09-14 12:54:19 - Myproject] Jar mismatch! Fix your dependencies
[2016-09-14 12:55:07 - Myproject] Found 2 versions of android-support-v4.jar in the dependency list,
[2016-09-14 12:55:07 - Myproject] but not all the versions are identical (check is based on SHA-1 only at this time).
[2016-09-14 12:55:07 - Myproject] All versions of the libraries must be the same at this time.
[2016-09-14 12:55:07 - Myproject] Versions found are:
[2016-09-14 12:55:07 - Myproject] Path: C:\Users\Mohsen\workspace\appcompat_v7\libs\android-support-v4.jar
[2016-09-14 12:55:07 - Myproject] Length: 648327
[2016-09-14 12:55:07 - Myproject] SHA-1: ded9acc6a9792b8f1afc470f0c9cd36d178914cd
[2016-09-14 12:55:07 - Myproject] Path: C:\Users\Mohsen\workspace\Myproject\libs\android-support-v4.jar
[2016-09-14 12:55:07 - Myproject] Length: 1422188
[2016-09-14 12:55:07 - Myproject] SHA-1: 1dc1f63cee098b27db60b9a2833fd7ca58f89636
[2016-09-14 12:55:07 - Myproject] Jar mismatch! Fix your dependencies

و برخی دستورات که خود برنامه به طور پیش فرض مینویسه با یک خط قرمز زیر حرف ها نمایش داده می شود.
ایا کسی میدونه مشکل کجاست؟
 

پیوست ها

بالا