توضیح کامل تکه کد ++C

Mojitom

کاربر تازه وارد
تازه وارد
سلام خدمت همه ببخشید خواهشا کمک کنید استاد ما گفته این تکه کد رو توضیح بده تا 2 نمرتو بگیری لنگ 2 نمره ام بخدا برنامه حاصل جمع 2 عدده


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
string s1,s2;

cout<<"Addade Aval :";
cin>>s1;

cout<<"Addade Dovom :";
cin>>s2;

string str="";
int cA=0,cB=0 ;
int A[100000] ;
int B[100000];
int C[100000];

for(int x=s1.length()-1; x>=0 ; x--)
A[cA++]=s1[x]-'0';

for(int x=s2.length()-1;x>=0; x--)
B[cB++]=s2[x]-'0' ;

int cC=max(cA,cB);
int q=0 ;
for(int x=0 ; x<cC ; x++)
{
C[x]=(A[x]+B[x]+q)%10 ;
q=(A[x]+B[x]+q )/ 10 ;
}

while (q>0 )
{
C[cC++]=q%10 ;
q=q/10 ;
}

for(int x=cC-1 ; x>=0 ; x--)
str+=C[x]+'0';


cout<<"Javab ====> "<<str;

return 0;
}خواهشا خط به خط توضیح بدین دعاتون میکنم
 
بالا