"بهترین زبان برنامه نویسی برای ایجاد بانک اطلاعاتی":

بالا