برنامه ساده تاس با استفاده از تابعrandom و هر تاس با عرض و ارتفاع تصادفی

بالا