برای ثبت شرکت فوم از نوع سهامی خاص به چه مدارکی نیاز است؟!

kia sabt

کاربر تازه وارد
تازه وارد
مدارکی که برای ثبت شرکت فوم سهامی خاص مورد نیاز هستند به شرح زیر هستند:
- 2 نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است.
- 2 جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود.
-2 برگ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین.
- 2 نسخه صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب.
- کپی شناسنامه سهامداران و بازرسان.
- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت درآنجا افتتاح شده باشد.
- ارائه مجوز در صورت لزوم
- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی را معرفی کرده باشد.
- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول برای سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.
بعد از اینکه مدارک خود را آماده کردید کافیست به دفاتر ثبت شرکت مراجعه کرده و اقدامات لازم را انجام دهید.
 
بالا