باتری ماشین

webone.co

کاربر تازه وارد
تازه وارد
درصورتیکه باتری ماشین معیوب باشد چراغ باتری یادینام روشن می ماند که عیوب عمده باتری را بررسی می کنیم .

۱- عدم توانایی درنگه داشتن شارژ مناسب که ممکن است به دلیل خرابی دینام ، سولفات شدن باتری ، فرسودگی ویا شکستگی در قطب های باتری باشد .

۲- عدم شارژ مناسب سیستم توسط باتری که ممکن است به دلیل الکترولیت نامناسب ، خرابی صفحات داخل باتری باشد .

۳- عمر مفید کم باتری که ممکن است به دلیل تکان های بیش ازحد خودرو و باتری ، الکترولیت نامناسب ، خواب باتری به مدت زمان طولانی ، شارژ زیاده ازحدباتری باشد.
 
بالا