انواع شرکت ها

fekr_bartar

کاربر تازه وارد
تازه وارد
انواع شرکت ها
1. شرکت سهامی ( سهامی عام و سهامی خاص)

یکی از معتبر ترین شرکت های تجاری، شرکت های سهامی می باشند. این نوع شرکت ها کاملا سرمایه محورانه عمل می کنند و اعتبار خود را از سرمایه ها می گیرند. در این نوع شرکت ها هر فرد وظیفه دارند با توجه بر نوع شرکت میزانی از سرمایه شرکت را خریداری کند. بنابراین هر شخص در قبال سرمایه ای که وارد شرکت می کند سهام تعریف شده ای که در اساسنامه ذکر شده است را دریافت می کند.
در این شرکت ها هر فرد یا شریک که به سهامدار در شرکت های سهامی شناخته می شود در این شرکت ها به اندازه سهام خود در شرکت مسئولیت دارد. سهام در این نوع شرکت ها قابل افت و رشد است و باید در هر زمان میزان اعتبار سهام مشخص شود تا مسئولیت شرکا بر اساس آن تعیین گردد.
همچنین باید به این موضوع نیز اشاره کرد که هر یک از شرکا فقط به اندازه سهام خود و نه بیشتر در شرکت سهامی مسئولیت دارد . با توجه به این موضوع هیچ یک از شرکا نمی توانند بیش از سهام خود در شرکت برای شرکت هزینه کند و یا دارایی های شخصی خود را وارد کار کند.

2. شرکت با مسئولیت محدود
در این نوع شرکت ها هم سرمایه و هم شرکا به نوعی در اعتبار شرکت موثر می باشند. در شرکت با مسئولیت محدود هر شخص باید میزانی از سرمایه مورد نیاز و تعهد شده شرکت را قبول کند و خریداری کند. در این حالت هر شخص نیز به اندازه سرمایه ای که وارد شرکت می کند در قبال شرکت مسئولیت دارد. این مقدار از سرمایه معمولا ثابت است و هر گاه نیاز به افزایش سرمایه باشد از محل سود شرکا و یا آورده شرکا می تواند افزایش سرمایه انجام شود و در نتیجه مسئولیت شرکا هم افزایش می یابد.
در این نوع شرکت معمولاً به سهم شرکا، سهم الشرکه گفته می شود که این سهم دقیقاً به اندازه سرمایه اسمی هر فرد در شرکت است و نیازی نیست بیش از آن و یا از دارایی های شخصی برای جبران دیون شرکت استفاده نماید این هم زمانی که شرکت سرمایه لازم را برای پرداخت دیون نداشته باشد.

3. شرکت تضامنی
این نوع شرکت که نوعی شرکت اشخاص است هر یک از شرکا که نامشان به طور کاملا مستقل در نام شرکت آورده می شود و یا تاکید به مشارکت آنها در شرکت می شود باید تمامی دیون و بدهی های شرکت را قبول کرده و در صورت ورشکستگی و یا بدهی شرکت باید آن را تمام و کمال پرداخت نمایند. ناگفته نماند که در شرکت تضامنی هم اول دارایی و سرمایه شرکت هزینه می شود.

4. شرکت نسبی
شرکت نسبی
نیز نوعی دیگر از شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت نسبی هر فرد تنها به اندازه سرمایه ای که وارد کرده است مسئولیت قبول می کند و در واقع شرکا در شرکت نسبی به اندازه سهم الشرکه خود مشارکت و مسئولیت دارند.

5. شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی
، نوعی شرکت است که که از ترکیب شرکا ضامن و شرکا سهامی به وجود می آید. در این نوع شرکت با استناد به قوانین شرکت های تابعه خود میزان مشارکت شرکا تعیین می شود. در این حالت مسئولیت شرکا سهامدار به میزان سهامی است که در شرکت دارند و تنها به اندازه همین سهام باید پاسخگوی دیون و بدهی های شرکت باشند.
در این نوع شرکت شریک یا شرکا ضامن باید تمامی بدهی ها و دیون شرکت را فارغ از میزان مشارکت سایر شرکا تعهد کنند. در چنین وضعی پس از هزینه سرمایه شرکت باید هر فرد سهامدار به اندازه سهام خود و هر فرد شریک ضامن به اندازه کل دیون شرکت یا تمامی بدهی های شرکت اقدام به قبول مسئولیت کند.

6. شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی
نیز نوعی دیگر از شرکت است که از ترکیب شرکا ضامن و شرکا با مسئولیت محدود به وجود می آید. در این حالت شرکا با مسئولیت محدود تنها به اندازه آورده خود در شرکت مسئولیت دارند و شرکا ضامن باید تمامی دیون و بدهی های شرکت را قبول کنند. در این نوع شرکت نیز پس از هزینه کردن سرمایه شرکت باید هر فرد با مسئولیت محدود به اندازه سرمایه خود یا سهم الشرکه خود در شرکت مختلط غیر سهامی و هر شریک ضامن نیز به اندازه تمامی بدهی های شرکت مسئولیت قبول نماید.

7. شرکت تعاونی
معمولا شرکت های تعاونی از الگوی شرکت های سهامی برای شکل گیری و ثبت بهره می برند که در این حالت هر یک از شرکا سهامدار شرکت بوده و باید به اندازه سهام خود در شرکت پاسخگوی بدهی های و دیون شرکت باشند و نه بیشتر . اما در زمانی که به صورت غیر سهامی، شرکت تعاونی ثبت شود باید بر اساس تراضی شرکا در اساسنامه و یا نوع توافقات آنها میزان مسئولیت هر فرد مشخص شود.

8. موسسه غیر تجاری
در این موسسات هر شخص به میزان سهم الشرکه خود در شرکت تعهدات و بدهی های شرکت را قبول می کند. توجه داشته باشید که موسسه غیر تجاری در واقع از شرکت های تجاری جدا است اما نوع مسئولیت در آن تا حدود زیادی مشابه با شرکت های با مسئولیت محدود می باشد مگر این که نوع دیگری از توافق برای مسئولیت ها در بین شرکا شکل گرفته باشد و مورد موافقت همه باشد.
همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که در همه انواع شرکت ها مسئولیت ها می تواند بصورت توافقی و به اشکال متفاوت دیگری نیز در اساسنامه و یا شرکتنامه مورد توافق همه شرکا واقع شود، مشروط به اینکه همه شرکا موافق بوده و اساسنامه را تایید نمایند.

 
بالا