بک ترک بعنوان یکی از ابزارهای هک در دنیا برای همه شناخته شده است و یادگرفتن آن به هر هکری پیشنهاد میشه این لینک آموزش مقاله ای هستش از گروه آشیانه


کد:

[برای دیدن لینک


عضو


شوید.
]